Faculty


1. Dr. Mahesh B. Palkar M.Pharm, P.hd Principal
2. Mrs. V.S. Bhoomannavar M.Pharm Asst.Professor
3. Shri. K.V. Kalmath M.Pharm Lecturer
4. Mr. Shashidhar I. Ranjanagi M.Pharm Lecturer
5. Mr. Prasad Kalahal M.Pharm Lecturer
6. Smt. Neha Mali M.Pharm Lecturer
7. Mr.Ravichandra Vandal M.Pharm Lecturer
8. Miss.Sushma Mahendrakar M.Pharm Lecturer