Faculty


Staff and Students Group

1. Dr. Mahesh B. Palkar M.Pharm, P.hd Principal
2. Mrs. V.S. Bhoomannavar M.Pharm Asst.Professor
3. Shri. Gajanan Sangalikar M.Pharm Asst.Professor
4. Shri. K.V. Kalmath M.Pharm Lecturer
5. Mr. Shashidhar Ranjanagi M.Pharm Lecturer
6. Mr. Prasad Kalahal M.Pharm Lecturer
7. Mr.Ravichandra Vandal M.Pharm Lecturer
8. Miss.Sushma Mahendrakar M.Pharm Lecturer
9. Miss. Aishwaray J.R. M.Pharm Lecturer
10. Smt. Vidya S. Hiremath M.Pharm Lecturer
11. Mr. Naveen Kumar B.S. M.Pharm Lecturer
12. Mr. Dyamanagouda M.Pharm Lecturer